Yêu & Tham

Yêu và tham và hai phạm trù khác biệt, yêu là cho đi, tham là giữ lấy. Phân biệt rõ để nhận và gặp người tương ứng.