Yêu

Đợi JD mới tìm CV là thấy thua rồi. Đợi người ta yêu mới yêu lại cũng là thấy thua luôn rồi.