Yên

Nhiều người rõ chán, ở một mình thì sợ ma, ở với người khác thì sợ phản bội, tiến không được, lùi cũng không xong, tâm không bao giờ yên.