Y chang

Khi những nhà vô địch nhận ra rằng khi không có những người lót đường thì chức vô địch của họ cũng chẳng ý nghĩ gì, và rằng họ cùng chẳng hơn gì ai nhiều, nếu họ hơn họ đã chẳng cho rằng mình hơn, khi họ không hơn mà cho rằng mình hơn thì họ lại không hơn, cho rằng mình hơn nên bỏ bê tập luyện, vì bỏ bê tập luyện nên họ trở lại ngang nhau, và vì ngang nhau nên chức vô địch luôn đổi ngôi, ngôi này qua ngôi khác, và chẳng ai là nhà vô địch thật sự.

Tương tự nếu không có quá khứ thì đã không có hiện tại, nếu cho rằng mình hơn thế hệ đi trước thì họ đã không cho rằng mình hơn thế hệ đi trước, khi họ cho rằng mình hơn thế hệ đi trước thì họ lại không hơn, vì cho rằng mình hơn thế hệ đi trước nên họ không qua tâm những vết xe đổ mà thế hệ trước đã đi, và vì đi vào vết xe đổ y chang như thế hệ trước đã đi thì họ không hơn thế hệ trước, cho rằng mình hơn thế hệ trước là sự ngáo ngơ trước khi nhận ra mình chẳng hơn gì thế hệ trước.