Xụi bại lụi

Công việc của đàn bà là tìm giống tốt, công việc của đàn ông là cải tạo giống tốt. Trước khi tìm và tạo thì phải trở thành đàn bà, đàn ông, chưa trở thành đàn bà, đàn ông là tìm giống lụi, tạo giống bại. Bại và lụi tìm đến nhau thì hỡi ơi tạo ra cái giống gì nữa. Làm cái gì cũng xin hãy nghĩ đến môi trường sống, hiện nay môi trường sống thật là độc hại cũng chỉ vì những sự xụi bại lụi này.