Vô nghĩa

Nếu nói một điều vô nghĩa sẽ mất tiền thì sẽ chẳng còn nghe ai nói nữa.