Vô duyên

Nói chuyện vô duyên không cười nỗi là dấu hiệu chán đời, gần người khác thì không giao tiếp được, ở một mình cũng không hiểu mình được. Suốt ngày lăng xăng lu xu bu đã làm như chưa làm, đang làm như không làm, sắp làm như chẳng bao giờ làm.