Duyên

Hay vô duyên giữa đường là do nghiệp hay rõ biết nhưng không hỏi hay đoán già đoán non, hay vô duyên lúc mới gặp là do nghiệp hay không biết mà hay phán bừa.