Vợ chồng

Tìm chồng chốn 3 quân, tìm vợ chốn chợ đông là thời xưa, thời nay tìm vợ tìm chồng là tìm người biết nói biết nghe điều đúng sai. Biết nói biết nghe điều đúng sai để vợ chồng có thể lắng nghe nhau để sống với nhau lâu dài, vợ chồng ly dị là minh chứng rõ ràng nhất của vợ chồng không biết lắng nghe nhau, không biết phân biệt đúng sai.

Ngoài ra nếu vợ hoặc chồng tạm tách nhau (làm việc riêng của nhau) nếu họ biết phân biệt đúng sai thì cho dù họ làm gì cũng không gây ảnh hưởng đến nhau, còn nếu vợ chồng tạm tách nhau mà còn không phân biệt được đúng sai khả năng một trong hai làm việc gì đó đều có khả năng gây ảnh hưởng cả hai và kéo vợ chồng gia đình đó đi xuống.

Tóm lại tìm chồng tìm vợ ngày nay là tìm người biết lắng nghe và biết nói điều đúng, muốn nói đều đúng, nghe điều đúng thì vợ chồng phải luôn luôn soi xét, tìm kiếm và cải thiện mình mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Nói thì dễ nhưng tìm được người vợ người chồng như vậy thật khó và phải rất có phước phần và duyên phận mới tìm được nhau.