Viết

Nếu không viết, không viết nhật ký, không ghi thu chi, không ghi chú… khả năng những gì trải qua đều vô nghĩa, những gì trải qua tiếp theo cũng vô định. Sống lờ đờ như con gà mờ.