Vật chất

Nếu người tiêu thụ không đủ khả năng tiêu thụ, hay nói cách khác người bán nhưng bán không đúng người mua và người mua dùng nhưng không dùng được hoặc hết thì vấn đề ở đây là sự thấu hiểu, rõ ràng mục đích của người bán chỉ là bán hàng càng nhiều càng tốt không hiểu người dùng dùng để làm gì, người mua cũng mua theo phong trào, mua theo sự quảng cáo.

Rõ ràng điểm yếu của nền kinh tế thị trường là chạy theo nhu cầu không chạy theo sự thực dụng (khả năng dùng được), dẫn đến số lượng hàng hóa tồn kho và rác thải lớn ảnh hưởng đến môi trường sống.

Các giải quyết là cần có cơ chế quân chủ chuyên chế, chuyên lo và đảm bảo những nhu cầu cơ bản như là ăn, uống, ngủ, nghỉ. Từ đó những sản phẩm liên quan đến những nhu cầu trên được đảm bảo và những sản phẩm liên quan đến nhu cầu trên không bị sản xuất thừa. Những sản phẩm giúp gia tăng giá trị sống được có cơ hội phát triển theo cơ chế tư nhân, ai sáng tạo được thì sáng tạo, không chạy theo vật chất mà tinh thần nhiều hơn.

Vì rõ ràng hiện này vật chất thì nhiều sức khỏe tinh thần thì nghèo nàn, trong khi nó phải nên làm ngược lại.