Ức chế

Làm mà như ức chế là làm mà như không làm, nói 10 câu như nói mà không nghe được câu nào, hoàn toàn vô thưởng vô phạt.