Tuyển dụng

Nhà tuyển dụng hên hỏi ứng viên “điều gì giúp bạn hiền/thiền/tiền?” – vì chả ai muốn làm cùng một người cau có/khó chịu/thiếu thốn.