Tướng

Tướng tùy tâm sinh, nghĩ gì thì khuôn mặt hiện ra thế đó, sửa mặt không bằng sửa tâm, tâm cố chấp thì sửa mặt cũng vô ích, nó cũng sẽ trở về khuôn mặt cũ vì tình chấp thủ.