Tự tôn

Nước ngoài có gì thì nên có cái đó, nhưng không phải có kiểu mua mà là có kiểu tạo, tạo ra một cái tương tự nhưng được tùy biến cho người dùng nội địa.