Tự nhiên

Chúng ta không học để thích nghi với tự nhiên, chúng ta học để chống đối lại với tự nhiên.