Thành

Trưởng thành là gì không còn bị những nhu cầu cơ bản như ăn ngủ, chức sắc chi phối. Thành nhân là khi không còn bị sân si, mạn nghi chi phối. Thành thánh là khi không còn bất kỳ tà kiến nào chi phối.