Tôi luyện

Chắc còn ảnh hưởng của chiến tranh, đi làm ngày nay như đánh trận du kích, mọi tạp kĩ trận mạc đều nắm vững không cần học, tự phát triển từ cấp độ vi mô đến vĩ mô. Dù năng suất làm việc thấp trên thế giới, nhưng kỹ năng đánh giặc được phát triển đến cấp độ thượng thừa, không cứ gì chống giặc ngoại ban, nội ban cũng cứ phải lôi đầu dậy mỗi ngày làm giặc để mà tôi luyện.