Tinh ranh

Có 2 dạng người trong cuộc sống là người tinh ranh và người tinh khôn, người tinh ranh mang tính ranh đua, so sánh, tị nạnh, hơn thua, thiệt hơn… chung quy là muốn hơn người khác trong mọi mặt, từ đó dẫn đến những hành vi không mang lại lợi ích gì cho người khác ngoài trừ bản thân họ, phải mất một quá trình từ người tinh ranh mới trở thành người tinh khôn.

Trong quá trình đó người tinh ranh mất nhiều thời gian chứng minh, muốn được công nhận từ người khác, và đồng thời cũng làm mất lòng không ít người, kể cả có người phải tù tội và thậm chí mất mạng. Vậy nên hành trình trở thành người tinh khôn thật sự không dễ dàng, có khi phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới đạt được, trong quá trình đó không kể hết bao nhiêu lần đi sai đường, lạc đường, mất phương hướng, dẫn đến người tinh khôn thì ít mà người tinh ranh thì nhiều.

Kể cả khi thành công về mặt vật chất, công danh, sự nghiệp người tinh ranh cũng không thể đạt được nhận thức như người tinh khôn vì cơ bản thành công đó là đều những thiết xót trong xã hội mà nhờ đó người tinh ranh đã lợi dụng và kiếm chác được từ đó, tuy có danh lợi nhưng về mặt nhận thức, cách hành xử của họ vẫn cứ như người tinh ranh, chỉ khi các kẻ hở trong xã hội được vá và bản thân họ tự nhận thức được thì may ra họ mới chuyển biến thành người tinh khôn.