Tiểu

“ Nếu không nhận ra tiểu nhân, tự mình đã là tiểu nhân. ”