Tiền đồ

Sống phải biết Kiếm Tiền(Make Money), nhưng không chỉ biết kiếm Tiền(Money) mà còn là kiếm Tiền Đồ(Future):

**Kiếm Tiền(Make Money) = Tiền(Money) = Tiền Đồ(Future)**

Như vậy Kiếm Tiền(Make Money) ở đây có nghĩa là kiếm Tiền Đồ(Future), Tiền Đồ(Future) đồng nghĩa có Thời Gian(Time):

**Tiền Đồ(Future) = Thời Gian(Time)**

Nếu kiếm Tiền(Money) mà không có Thời Gian(Time) đồng nghĩa với việc không có Tiền Đồ(Future), không có Tiền Đồ(Future) đồng nghĩa với việc không có đang Kiếm Tiền(Make Money):

**Kiếm Tiền(Make Money) != Tiền(Money) != Thời Gian(Time) != Tiền Đồ(Future)**

Như vậy có nghĩa là dù có Tiền(Money) không có nghĩa là có Thời Gian(Time). Mà là có Thời Gian(Time) mới là có Tiền Đồ(Future):

**Tiền(Money) != Thời Gian(Time); Thời Gian(Time) = Tiền Đồ(Future)**

Nếu sống chỉ biết kiếm Tiền(Money) mà bỏ quên Tiền Đồ(Future) đồng nghĩa với việc không có Thời Gian(Time). Không có Thời Gian(Time) đồng nghĩa với việc không có đang kiếm Tiền Đồ(Future).

**Tiền(Money) > Tiền Đồ(Future) ~ Thời Gian(Time)**

Một trong những ví dụ kinh điển của việc Kiếm Tiền(Make Money) là hoàng đế Tần Thủy Hoàng, sau khi thống nhất Trung Hoa, thay vì dựng Cơ Đồ(Career) bền vững, vua Tần Thủy Hoàng đã lãng phí Thời Gian(Time), lãng phí Tiền(Money) cho những việc không đâu, bỏ quên việc kiếm Tiền Đồ(Future), khiến cho người nối ngôi của hoàng đế Tần Thủy Hoàng là Tần Nhị Thế(Nhị thế tổ)chỉ trị vì được 3 năm thì bị diệt vong sau khi Tần Thủy Hoàng mất.

[su_quote]Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế.[11] Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.[/su_quote]

Nguồn Wikipedia

Tóm lại Kiếm Tiền(Make Money) là kiếm Tiền Đồ(Future), không phải chỉ kiếm Tiền(Money), kiếm Tiền(Money) không mà không có Thời Gian(Time) đồng nghĩa với không có Tiền Đồ(Future). Không có Tiền Đồ(Future) Kiếm Tiền(Make Money) bao nhiêu cũng là lãng phí Thời Gian(Time), cũng là lãng phí Tiền(Money).