Thế giới này sẽ ngừng chiến tranh nếu

Thế giới này sẽ ngừng chiến tranh nếu con người hạn chế xung đột, hạn chế tranh cãi, hạn chế xô xát nhau. Tuy nhiên, điều đó khó xảy ra vì:

– Con người không thể không ở cạnh nhau, mà hễ ở cạnh nhau là sẽ xảy ra xung đột, xem ai nhiều ai ít. Con người không thể ở một mình và vì thế sẽ tìm đến bất kỳ một kẻ nào khác để mà ở cạnh, mà hễ khi ở cạnh nhau là thể nào cũng xảy ra xung đột và vì vậy thế giới sẽ không bao giờ kết thúc xung đột.

– Con người không thể không nói chuyện, mà hễ nói chuyện với nhau là sẽ xảy ra tranh cãi, xem ai đúng ai sai. Con người không thể nói một mình và vì thế sẽ tìm đến bất kỳ một kẻ nào khác để mà nói chuyện, mà hễ khi nói chuyện với nhau thì thể nào cũng sẽ xảy ra tranh cãi và vì vậy thế giới này không bao giờ kết thúc tranh cãi.

– Con người không thể không ganh đua nhau, mà hễ ganh đua nhau là sẽ xảy ra xô xát, xem ai cao ai thấp. Con người không thể ganh đua bản thân và vì thế sẽ tìm đến bất kỳ một kẻ nào khác để mà ganh đua, mà hễ khi ganh đua nhau thì thể nào cũng sẽ xảy ra xô xát và vì vậy thế giới này không bao giờ kết thúc xô xát.

Kết thúc lại, thế giới này sẽ không bao giờ ngừng chiến tranh, nếu con người không thể ở một mình, không nói chuyện, không so sánh.