Thế giới này không bao giờ hết chiến tranh

Vì luôn có những kẻ có mắt nhưng không để ý, luôn vô tình hữu ý đụng chạm quyền lợi hay thân thề kẻ khác một cách vô ý thức.

Luôn có những kẻ có miệng nhưng không giao tiếp được, luôn nói những lời cay độc, vô nghĩa, nhạt nhẽo về kẻ khác cũng như về mình.

Luôn có những kẻ có tai nhưng không lắng nghe, luôn nghe những thứ sáo rỗng, u mê về mình và luôn phớt lời, bỏ ngoài tai lời nói kẻ khác.

Luôn có những kẻ có mũi nhưng không cảm nhận, luôn không cảm nhận được kẻ khác ngay trước và sau mình, ngoài bản thân mình hoặc ngay đến bản thân cũng không cảm nhận được gì.

Luôn có những kẻ có trí óc nhưng không tư duy, luôn phó thác, đùn đẩy cho kẻ khác nhưng luôn nghi ngờ, sợ sệt bất cứ một kẻ nào đến hoặc đi.

Luôn có những kẻ có tứ chi nhưng không dùng, luôn muốn kẻ khác hay máy móc phục vụ, phục tùng mình, đến khi mình làm thì luôn trốn tránh, qua loa.

Vì thế giới đầy những kẻ như trên nên thế giới này không bao giờ có cái gọi là hòa bình hay hết chiến tranh.