Thay vì

Thay vì hỏi bạn làm được gì cho tôi, thì có thể hỏi tôi làm được gì cho bạn.

Bạn làm được gì cho tôi

Vì với câu hỏi bạn làm được gì cho tôi luôn bị đặt ở tâm thế bị động, vì luôn bị động nên luôn chờ người khác đến hỏi, khi không có ai hỏi cũng không buồn hỏi ai, đến khi có ai đến hỏi và vì luôn ở tâm thế bị động nên người ta cho gì thì nhận cái đó, người ta cho điều tốt thì trả điều tốt, người ta cho điều xấu thì trả điều xấu.

blue flame

Điều xấu-tốt đó thì theo nhân sinh quan cá nhân, mà nhân sinh quan cá nhân tùy theo trải nghiệm cá nhân nên dù có trả hay nhận cũng tương đối, nghĩa là dù có nhận điều tốt thật cũng không nhận ra, và có nhận điều xấu thật cũng không thể chuyển hóa nó thành điều tốt, chung quy chỉ là làm giống, không có khác biệt, không có chuyển hóa.

Tôi làm được gì cho bạn

Với câu hỏi tôi làm được gì cho bạn luôn ở tâm thế chủ động, vì luôn chủ động nên luôn hỏi người khác, khi không có ai đến hỏi cũng tự hỏi bản thân, hỏi để cải thiện bản thân và vì luôn ở tâm thế chủ động nên người ta trả lời gì thì có quyền nghe hay không nghe điều đó, người ta cho điều tốt thì trả điều tốt, người ta cho điều xấu thì không trả điều xấu.

photo of man closing his eyes

Điều xấu-tốt đó theo nhân sinh quan cá nhân và vì luôn đặt câu hỏi và luôn cải thiện bản thân nên trải nghiệm xấu-tốt cũng dần tuyệt đối, nghĩa là nhận ra điều nào tốt thật và điều nào xấu thật, điều xấu thật có thể chuyển hóa nó thành điều tốt, chung quy là làm hơn, có khác biệt, có chuyển hóa.