Thất học

Đi làm là lớp học tiếp theo, học nữa học mãi mà vẫn chưa lên lớp. Vậy là chưa từng học hoặc càng học càng thất học.