Thành

“ Thành người có thể làm mọi việc.

Thành nghiệt làm mọi việc đều chướng. ”