Thanh niên

Nhiều thanh niên chưa lớn đã già,
cái mới thì không thông,
cái cũ thì không buông,
hiện tại thì không yên,
sống vật và vật vờ như con gà mờ,
thà phê cần hơn giã tật,
đưa thuốc đắng thì hờn dỗi,
xấu xí thì bảo không ai can ngăn.
Kiểu này thế hệ tiếp theo chỉ có tệ hơn chứ không hơn được…