Thanh niên

Thanh niên cứ nhựa nhựa, bóp cái là móp, yêu đương cứ toàn làm mất giới tính nhau, trai không thành ông, gái không thành bà, gì cũng nữa nữa mà muốn làm ông này bà kia.