Thanh niên

Thanh niên thì như người già, đi đứng ăn uống nằm ngồi gì cũng phải có người kế bên, người già đi đứng ăn uống nằm ngồi gì cũng không có người kế bên. Chung quy là từ đầu đi đứng ăn uống nằm ngồi gì cũng không tự làm được thì từ sau cũng không làm được.