Thành công

Thành công như nào thì không biết toàn nghe nói, suốt ngày nói về mình là thấy thất bại mà toàn nói về thành công, hất đầu thì không cần học, cúi đầu thì học rất nhiều.