Tần số

Dù nói cùng ngôn ngữ nhưng không cùng tần số, cũng không có nhu cầu thay đổi tầng số, vậy dù ngồi cạnh cũng như cách một vòng trái đất.