Tải & tái

Đa số sản phẩm làm ra không có phương án tái chế vì nghĩ rằng đó là trách nhiệm của nhà nước vì đã đóng thuế đầy đủ (dù không thực sự đầy đủ). Tuy nhiên tái chế đúng là trách nhiệm của nhà nước nhưng sản phẩm làm ra vượt quá năng lực tái chế của nhà nước. Dẫn đến số lượng rác ngày một đông vì chờ tái chế.

white plane on take off

Vấn đề ở là ở cách tính số thuế của sản phẩm làm ra của nhà nước và cách tính khả năng tái chế sản phẩm của công ty không đồng nhất. Khiển cho năng lực tải sản phẩm và năng lực tái sản phẩm lệch pha. Để cải thiện nhà nước phải đảm bảo môi trường tạo việc làm ổn định và công ty phải đảm bảo sản phẩm làm ra phải có khả năng tái chế ở mức nhanh nhất, hay nói cách khác là đồng cảm với vai trò của nhau. Tuy nhiên việc đó hiện tại như mơ giữa ban ngày.