Tại sao

Tại sao phải dành thời gian cho một người không biết mình muốn gì, cho dù họ có hay không có ai thì họ cũng không biết mình muốn gì, họ đang trong quá trình tìm mình, vào nói này nói kia khác gì cản trở họ tìm mình hay không, đến khi nhận lại thì lại nó họ không biết mình muốn gì, vậy mình có lỗi hay họ có lỗi hay cả hai đều ngáo như nhau. Thay vì vào nói này nói kia hãy trả lời khi họ cần, để họ dành thời gian tìm mình và mình cũng vậy, nếu còn phải nghe những điều ngáo ngáo thì chứng tỏ cả hai vẫn còn ngơ ngơ trong mối quan hệ.