Tiền là gì

Tiền là gì Tiền là một hình thức trao đổi giá trị giữa con người với con người, tiền do con người tạo ra để xác thực việc một người đã tạo ra một giá trị cho một người khác. Hay nói cách khác là người bán tạo cho người mua một thời gian rãnh … Continue reading Tiền là gì

Sáng tạo

“ Sáng tạo, dựa trên nền tảng kiến thức và nhu cầu vừa đủ, nếu thiếu kiến thức về mọi lĩnh vực và nếu nhu cầu quá nhiều hay quá ít, con người không thể sáng tạo, không thể đổi mới, không thể làm chủ, không thể tự do. ”