Mất trí

Người làm vì mình và làm vì người khác có sự khác biệt to lớn, người làm vì mình làm 1 nhưng muốn nhận lại 10 hoặc 100 cho đến cấp số mũ, người làm vì người khác thì làm 1 muốn nhận lại 1 hoặc không muốn nhận lại gì. Làm vì mình mà … Continue reading Mất trí

Mất trí

Bị gì cũng có thể chữa được, chỉ có bị mất trí là không thể chữa được, ý thức tương đương với loại vật bậc thấp, cũng như tương sanh vào các loại vật bậc thấp đó, phải luân hồi sinh tử muôn lần khi sống trong môi trường khắc nghiệt đó, tương đương với … Continue reading Mất trí