Nam & Nữ

Nam nữ muốn gẫn gũi cần trưởng thành về mặt tâm sinh lý, thông qua quá trình học/hỏi, ko học ko hỏi tạo ra những cái tôi lớn, cái tôi lớn khó nghe khó nói, khó nghe khó nói thì tự tiện tự quyết, tự tiện tự quyết khiến môi trường chung ảnh hưởng, khiển … Continue reading Nam & Nữ