Khác biệt, đồng tính, tôn trọng và sự bình đẳng giới

Khác biệt, đồng tính, tôn trọng và bình đẳng giới

1. Khác biệt là gì Khác biệt bao gồm khác biệt về tuổi tác, giới tính, trình độ. 1.1 Khác biệt về tuổi tác Tuổi tác khác nhau sẽ tạo ra những trải nghiệm khác nhau, trải nghiệm chỉ có thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng niếm, ý nghĩ và các chi … Continue reading Khác biệt, đồng tính, tôn trọng và bình đẳng giới

Chỉ trỏ

Chỉ có làm công việc của người khác mới hiểu được nó khó khăn nhưng thế nào, chưa làm qua mà chỉ có chỉ trỏ thì không bao giờ hiểu được, không bao giờ hiểu được thì luôn đi sau người khác, luôn đi sau người khác mà nghĩ mình luôn đi trước người khác … Continue reading Chỉ trỏ