Tài sản

Tài sản thừa kế giá trị nhất là người thừa hưởng đó nguồn gen hạnh phúc hòa hợp và cơ thể khỏe mạnh ít bệnh từ cha mẹ họ, họ có thể thừa hưởng nó nhiều đời trong khi tài sản vất chất dù có hay không cũng sẽ dễ mất nếu gen cha mẹ … Continue reading Tài sản

Nam & Nữ

Nam nữ muốn gẫn gũi cần trưởng thành về mặt tâm sinh lý, thông qua quá trình học/hỏi, ko học ko hỏi tạo ra những cái tôi lớn, cái tôi lớn khó nghe khó nói, khó nghe khó nói thì tự tiện tự quyết, tự tiện tự quyết khiến môi trường chung ảnh hưởng, khiển … Continue reading Nam & Nữ