Tà & Chánh

Dễ

Khó

Dễ dàng

Khó khăn

Thất bại 

Thành công

Dễ chịu

Khó chịu

Thoải mái

Khó khăn

Hung dữ

Hiền hòa

Cố chấp

Hỷ xả

Hẹp hòi

Tự tại

Ngu si

Thông minh

Ham muốn

Từ bỏ

Buồn khổ

An vui

Hơn thua

Nhường nhịn

Ngạo mạn

Đồng cảm

Nghi ngờ

Thấu hiểu

Bệnh khổ

Bệnh an

Khinh thường

Bình đẳng

Mạt sát

Ái ngữ

Vô tâm

Quan tâm

Phớt lờ

Lắng nghe

Dạy đời

Chỉ bảo

Ích kỷ

Chia sẻ

Nhỏ nhen

Rộng lớn

Nghèo nàn

Giàu có

Lệ thuộc

Làm chủ

Dục lạc

An tịnh

Nhiễm ô

Sáng láng

Buồn bực

Vui vẻ

Thục lùi

Phát triển

Mê tin

Chánh pháp

Luân hồi

Giải thoát

Mờ mịt

Sáng tỏa

Vô thức

Ý thức

Trì trệ

Trí tuệ

Thua cuộc

Chiến thắng

Nói dối

Nói thật

Bất hạnh

Hạnh phúc

Vô lý

Chân lý

Bất mãn

Mãn nguyện

Vô minh

Tam minh

Tưởng tượng

Hiểu biết