Suy nghĩ

Suy nghĩ là nghĩ ra vấn đề, nghĩ chưa ra là suy diễn, suy diễn thì hay khó chịu, bực dọc. Vậy nên phải biết lúc nào suy nghĩ, lúc nào suy diễn, đừng để cả đời chỉ biết suy diễn, tệ hơn nữa là nghĩ mình đang suy nghĩ.