Suy diễn

Mắc công nghĩ thì suy nghĩ cho đáng, nghĩ cho ra vấn đề, nghĩ chưa ra là suy diễn, suy diễn thì không bao giờ đúng.