Startup

Làm startup là giải quyết vấn đề của một tập khách hàng có cùng vấn đề, giá trị của startup đó là tổng số tiền tập khách hàng có cùng vấn đề đó có khả năng chi trả. Ngáo làm là không tìm được vấn đề của tập khách hàng, ngáo giá cũng là không nhận thấy bao nhiều người trong tập khách hàng đó có khả năng chi trả. Làm startup mà không nhận ra 2 điều trên là ngáo startup.