Sáng tạo

“ Sáng tạo, dựa trên nền tảng kiến thức và nhu cầu vừa đủ, nếu thiếu kiến thức về mọi lĩnh vực và nếu nhu cầu quá nhiều hay quá ít, con người không thể sáng tạo, không thể đổi mới, không thể làm chủ, không thể tự do. ”