Sân si

Một cái đầu đầy sân si không thể chứa thêm điều gì, mọi thứ đi vào không thể vào, mọi thứ đi ra cũng không ra gì, càng lúc càng trì độn.