Sản phẩm

“ Sản phẩm tiện nghi vừa đủ, quá nhiều tiện nghi người dùng sẽ chán, chán dẫn đến đổi sản phẩm, quá ít tiện nghi người dùng sẽ bực, bực dẫn đến tẩy chay sản phẩm. Sản phẩm xây dựng tiện nghi vừa đủ phân nữa, phân nữa còn lại để người dùng tự khám phá. ”