Sản phẩm

Làm gì cũng được miễn hiểu sản phẩm là thế hệ sau cũng là cái ta gieo và nhận. Sóng tầng nào bắt sóng tầng đó, càng giao động càng hút vào nơi xao động, càng tĩnh lặng càng hút vào nơi yên bình.