Sắc & Thanh

Có thanh có sắc là tối cần,
không có thanh thì có sắc,
không có sắc thì có thanh,
là tối thiểu…
mới tối thiểu mà đã là star, hot này nọ, chứng tỏ…
không sắc không thanh còn nhiều,
tương đương dân trí còn thấp,
dẫn đến…
ko đủ nhận thức tối cần là gì, tối thiểu là gì,
cũng như ko đủ nhận định tối cần thế nào, tối thiểu thế nào.