Quỳ

Nếu quỳ để mà cao thì quỳ đã thành chân lý, muốn cái gì cứ việc quỳ, quỳ mọi vấn đề sẽ xong, quỳ sẽ có người giải quyết giúp, quỳ để quy đổi, cái gì không làm được, không có được quỳ sẽ có được, làm được… Như thế có chân nhưng không đi được, có tay nhưng không cầm được, có giác quan nhưng không cảm được, dù có đầy đủ nhưng vẫn như người bán khuyết tật.