Quan trọng

Nói ít nói nhiều không quan trọng, quan trọng nói điều đúng, nói đúng lúc, nói đúng thời điểm. Nói đúng cho thấy người biết sai trái phải quấy, chỉ nói điều đúng không nói điều sai, ngay thẳng, dứt khoát.

Lập gia đình hay không lập gia đình không quan trọng, quan trọng là tâm sinh lý ổn định. Tâm sinh lý ổn định tạo ra những thế hệ sau ổn định, gia đình ổn định, xã hội ổn định, thế giới ổn định thì khác gì thiên đường hạ giới.

Yêu hay không yêu không quan trọng, quan trọng là khi yêu cho đi có tiếc nuối không, mình có đầy đủ không, nếu chưa thì làm thế nào để đầy đủ. Biết yêu biết cho thấy người biết mình, biết ta, biết thắng, biết thua, biết nhường, biết nghe.

Hút sách hay không hút sách không quan trọng, quan trọng sau đó có nghĩ thông ra được điều gì, hiểu được điều gì, ngộ ra được điều gì. Nghĩ thông cho thấy người biết nghĩ, nghĩ là nghĩ cho đáng chứ không phải suy đoán, suy diễn, tưởng tượng.

Nam nữ hay không nam nữ không quan trọng, quan trọng là tôn trọng giới tính, đặc điểm giới, khác biệt giới. Tôn trọng giới cho thấy người không chỉ biết mình và không hạ thấp người khác.

Rượu chè hay không rượu chè không quan trọng, quan trọng là có nói chuyện được với mọi tầng lớp xã hội không, có hiểu người khác không, có nói chuyện vui vẻ thoái mái với người khác không. Giao tiếp được mọi người cho thấy người cởi mở, thân thiện, thoái mải, vui vẻ, gần gũi.

Ăn chơi hay không ăn chơi không quan trọng, quan trọng là trải nghiệm được gì, rút ra được gì, ăn có đúng lúc không, chơi có đúng luật không. Ăn chơi được cho thấy người biết trước, biết sau, biết trên, biết dưới.