Quan sát

Không nên đánh giá con voi ở khả năng bơi lội, cũng không nên đánh giá khả năng chim ở khả năng đi, cũng không nên đánh giá con cá ở khả năng thở trên cạn. Mỗi loại có vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau, nhiệm vụ chung của tất cả các loại là giữ cân bằng sinh thái chung cho môi trường sinh sống chung, nếu loại nào thấy mình hơn loại khác nghĩa là đã gây mất cân bằng sinh thái chung, thường loại nào gây mất cân bằng sinh thái chung là do thiếu quan sát môi trường sinh thái chung, vậy nên nếu muốn thấy được môi trường sinh thái chung thì phải quan sát môi trường chung, nếu đứng một chỗ mà phán xét mọi sự vật hiện tượng là thiển cận và tự hạ thấp vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Nói tóm lại muốn sống chung thì phải quan sát, nhận định, đánh giá và thấu hiểu.